Apie CLARIN ERIC

CLARIN (Common Language Resources and Technology Infrastructure) (http://www.clarin.eu/news/3487) yra antroji ERIC (European Research Infrastructure Consortium) statusą turinti infrastruktūra, kuriai 2012 m. vasario 29 d. buvo suteiktas Europos mokslinių tyrimų infrastruktūrų konsorciumo teisinis statusas. Iki to laiko CLARIN veikė kaip vienas iš ESFRI projektų. Jame, vėliau ERIC parengiamojoje fazėje 2008–2010 m. kaip institucinis partneris dalyvavo VDU Kompiuterinės lingvistikos centras (http://tekstynas.vdu.lt/).  VDU KLC 1995–2001 m. dalyvavo Europos komisijos remtuose infrastruktūriniuose COPERNICUS programos projektuose TELRI I ir TELRI II (Trans-European Language Resources Infrastructure).

CLARIN tikslas yra prisidėti prie HSM plėtros ir sukurti tyrėjams bendrą platformą, apimančią kalbų pagrindu sukurtus skaitmeninius teksto, garso, vaizdo ir multimodalius išteklius ir jų analizei būtinus įrankius. Jų esama ir dabar, tačiau labai įvairių, menkai paplitusių, priklausomų nuo disciplinos, besidubliuojančių, skirtingų formatų ir dėl to labai fragmentuotų. Kalba yra daugelio HSM disciplinų pagrindas ir tyrinėjimo objektas, tai priemonė fiksuoti ir kaupti informaciją, o iš kalbinių duomenų kaupyklų išgaunamos žinios, būtinos visiems kitiems moksliniams tyrimams ir komunikacijai apskritai.

CLARIN platforma veikia kaip bendra tinklinė virtuali interneto centrų federacijos  pagrindu veikianti  infrastruktūra, leidžianti HSM bendruomenei naudotis bendrais ištekliais, kalbų technologijomis ir ekspertinėmis paslaugomis. Jos uždaviniai yra sukurti realių duomenų ir internetinių centrų sistemą, veikiančią vieno langelio principu, sudarytą iš vienodų standartų duomenų, garantuojančių atskirų centrų sąveiką. Be to, CLARIN veiklos apima naujų ekspertinių centrų, padedančių HSM tyrėjų bendruomenei naudotis kalbos ištekliais ir technologijomis, steigimą,  mokymus, technologinio sąmoningumo ir mokslinės metodologinės pažangos sklaidą, taip pat ir teisinius MTI veiklos aspektus: licencijavimą, autorinių teisių ir individų duomenų apsaugą.

Ši infrastruktūra yra lanksti, nes jos centrai kuriami visose dalyvaujančiose šalyse pagal bendrus techninius reikalavimus ir duomenų bei programinės įrangos standartus, atitinkančius aukščiausios kokybės reikalavimus. Konsorciumui perduoti skaitmeniniai HSM ištekliai ir įrankiai turi aukščiausius kokybės garantus ir žymimi CLARIN ženklu (CLARIN compliance seal). Be techninės infrastruktūros, kuriama ir žinių kaupimo ir jų sklaidos infrastruktūra. Be to, CLARIN konsorciumas kaip juridinis asmuo inicijuoja ir vykdo kitus ES projektus, perima MTI kuriančių projektų (META-SHARE, META-NET, META-NORD, etc.) metu sukurtus išteklius. ERIC formatas suteikia naujų galimybių ir nuolatinio palaikymo garantijų, nes konsorciumo sutartį pasirašo ne institucijos, bet dalyvaujančių šalių vyriausybės.

CLARIN remiasi atskirose šalyse veikiančiais nacionaliniais centrais ir daugelio ES remtų kalbos apdorojimo ir technologijų  projektų rezultatais. Skiriamasis šios MTI bruožas yra tas, kad į bendrą biudžetą mokamas tik nario mokestis. Visos kitos su dalyvavimu šioje tarptautinėje infrastruktūroje susijusios išlaidos yra skirtos nacionaliniam centrui kurti ir palaikyti.

Daugiau informacijos galima rasti CLARIN ERIC tinklalapyje.